Κανονισμός Λειτουργίας

Η σχολική κοινότητα, αποτελώντας μία οργανωμένη κοινωνική ομάδα και προκειμένου να επιτύχει τους σημαντικούς Παιδαγωγικούς και διδακτικούς της στόχους, οφείλει να λειτουργεί στα πλαίσια δημοκρατικού πνεύματος, συλλογικής συνείδησης, αμοιβαίου σεβασμού και υπευθυνότητας εκ μέρους όλων.

Ειδικότερα, ως προς τη συμπεριφορά των μαθητών, η Διευθύντρια του Σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων θεωρούν ότι ορισμένες ενέργειες επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία και το έργο της σχολικής κοινότητας.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της, κρίνονται ως μη επιτρεπτές οι πιο κάτω ενέργειες οι οποίες και χαρακτηρίζονται ως Σχολικά παραπτώματα.

 1. Η αδικαιολόγητη αργοπορημένη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, καθώς και η αδικαιολόγητη αργοπορημένη είσοδος τους στην αίθουσα διδασκαλίας.
 2. Η μη συμμετοχή των μαθητών στην πρωινή συγκέντρωση και η ανάρμοστη συμπεριφορά τους κατά  τη διάρκεια αυτής .
 3. Η με οποιονδήποτε τρόπο, παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος καθώς και η χρήση τροφίμων εντός της αίθουσας.
 4. Η αντιγραφή των εξεταζομένων θεμάτων, κατά τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων .
 5. Η διασάλευση της τάξης στους διαδρόμους και τις σκάλες, καθώς και η παραμονή των μαθητών εντός του κτιρίου του Σχολείου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
 6. Η  ελλιπής συμπλήρωση του απουσιολόγιου ή η εκ των υστέρων αλλοίωση του περιεχομένου του.
 7. Η ανυπάκουη, αυθάδης ή ανάρμοστη συμπεριφορά, έναντι του εκπαιδευτικού προσωπικού.
 8. Η χυδαιολογία καθώς και η βιαιότητα μεταξύ των μαθητών.
 9. Το κάπνισμα, εντός του Σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο ως συνήθεια επιβλαβής, δεν κρίνεται παιδαγωγικά ορθό να εδραιωθεί με την ανοχή του Σχολείου.
 10. Η χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του Σχολείου, καθόσον η ανάγκη επικοινωνίας καλύπτεται επαρκώς από τα διαθέσιμα τηλεπικοινωνιακά μέσα .
 11. Η ρύπανση του Σχολικού περιβάλλοντος, η αναγραφή συνθημάτων, η φθορά της σχολικής περιουσίας και η καταστροφή των Σχολικών βιβλίων.
 12. Η κατοχή και χρήση ρυπογόνων ή επικίνδυνων ουσιών και αντικειμένων.
 13. Η μετάβαση με μοτοποδήλατο ή η χρήση του στο χώρο του περιπάτου ή της εκδρομής.

Τα  σχολικά  παραπτώματα, αναλόγως του βαθμού  σοβαρότητάς τους, θα  αντιμετωπίζονται  από τη σχολική κοινότητα με τα εξής μέτρα:

 1. Νουθεσία από τον διδάσκοντα καθηγητή και σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιας συμπεριφοράς από τη Διεύθυνση του Σχολείου.
 2. Ωριαία  απομάκρυνση  από το μάθημα. Το  γεγονός  καταγράφεται  στο  ποινολόγιο και ενημερώνονται οι γονείς. Επανειλημμένες  απομακρύνσεις από την αίθουσα διδασκαλίας , θα συνεπάγονται πρόσθετες κυρώσεις.
 3. Αποβολή από το Σχολείο, από μία έως πέντε ημέρες .
 4. Αλλαγή Σχολικού περιβάλλοντος, σε περίπτωση που τα προηγούμενα μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή.

Στόχος μας είναι η συνεργασία με τους μαθητές και η πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών, γιατί πιστεύουμε ότι ο αυτοσεβασμός, ο αλληλοσεβασμός και τα όρια μπορούν να χτίσουν την προσωπικότητα του μαθητή που βρίσκεται στην ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας.